راهبرد معاصر

۳ گام مشترک داخلی و خارجی برای تئوریزه کردن برجام ۲/ روند طی شده توافق هسته ای در حال تکرار است؟!

۳ گام مشترک داخلی و خارجی برای تئوریزه کردن برجام ۲/ روند طی شده توافق هسته ای در حال تکرار است؟!

پس از امضای برجام، بسیاری از بازیگران داخلی و خارجی که به دنبال تحدید نفوذ و منافع ایران بودند، تلاش کردند با طرح موضوعاتی از قبیل حقوق بشر، مسائل موشکی و فعالیت های منطقه ای، زمینه را برای مذاکره در جهت اعمال محدودیت بر ایران فراهم آورند
ائتلاف سازی امریکا ضد برجام

ائتلاف سازی امریکا ضد برجام

با بررسی رفتار آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال برجام، به نظر می رسد تقسیم کاری میان این دو بازیگر درباره این مسئله انجام شده است.
۱۲