راهبرد معاصر

بررسی روند خصوص سازی در ایران با محوریت شرکت نیشکر هفت تپه

بررسی روند خصوص سازی در ایران با محوریت شرکت نیشکر هفت تپه

بررسی اجمالی واگذاری ها از گذشته تا به امروز حاکی از آن است که این واگذاری ها همواره به واسطه عدم شفافیت با ابهامات و گاها مفاسدی مواجه بوده است به نحوی که گاها نام افراد و خانواده های برخی از افراد و شخصیت های سیاسی در این واگذاری ها به چشم می خورد.
نگاهی به وضعیت 4 وزیر معرفی شده به مجلس/ کدام یک از وزرای پیشنهادی شانس بیشتری دارند؟

نگاهی به وضعیت 4 وزیر معرفی شده به مجلس/ کدام یک از وزرای پیشنهادی شانس بیشتری دارند؟

با افزایش انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت، برکناری وزرا به واسطه عدم کارآیی آن ها و ورود نیروهای تازه نفس به عرصه مدیریت اجرایی کشور در ماه های گذشته تحت عنوان ایجاد تحول در وزارتخانه های اقتصادی کلید خورده است.