به گزارش راهبرد معاصر، گریم عجیب هادی کاظمی و کوروش تهامی در سال های دور از خانه را می بینید.

 

سالهای دور از خونه